Friday, April 5, 2013

स्वस्थ- अ" स्वस्थ

प्रत्येकजण जर " स्व " स्थ  व्हायला शिकला तर येणाऱ्या  "अ" स्वस्थतेला जागाच राहणार नाही.

No comments: