Sunday, May 12, 2013

काही वेडं करणारे क्षण ओल्या मातीबरोबर..

गार पाणी पिण्यासाठी म्हणून काल पाण्याचा माठ घेऊन आलेय. घरी आल्यावर ३-४ वेळा माठ खंगाळून धुतल्यानंतर आलेला तो ओल्या मातीचा गंध…. 

अहाहा ! पिऊन टाकावासा वाटणारा…

माठ धुतल्यावर त्या ओल्या माठात डोकावून पुन्हा तो गंध पकडण्याचा प्रयत्न. त्या थंड, ताज्या माठावर स्वतःचे तोंड धरले. त्या ओल्या काळोखातील  तो मृत्तिकेचा गंध … त्या थंडगार स्पर्शाची झुळूक …काही वेडं करणारे क्षण मातीबरोबर.…आकार दिलेल्या ओल्या मातीबरोबर… 


No comments:

Winter special Bajra Ladoos

Ingredients:- 3 cups bajra flour, 1.5 cup grated jaggery, approx. 1 cup ghee, 1 tbsp cardamon powder, 2 tbsp dry ginger (soonth...