Womanhood and sharing

Just read an article in Shanghai Daily. The article was about a Chinese American, Joy Chen and her book for Chinese women, "Do not m...

Tuesday, June 5, 2018

पावसा... बरस रे !!

पावसाची रिमझिम सुरु आहे .... .फुलांचा दरवळ डोक्यातले तंतू सैल करतोय, भानावर आणतोय.

तळ्यातल्या पाण्यावर पावसाचे थेंब..... थेंबातुन निर्माण होणारी वर्तुळं.... . पाण्यावर पसरत जाणारी वर्तुळं......  थेंब.....  वर्तुळ.....  त्याचं पसरत जाणं......  विलीन होणं.... . असे अनेक थेंब.... अशी अनेक वर्तुळे.... .. एकमेकांत विलीन होणारी ! सुंदरच !!! वर्तुळं एकमेकांत मिसळून पाण्यावर रेखली जाणारी ती भौमितिक नक्षी..... . पहातच राहावी अशी......


पाण्यावर अधूनमधून डोकावणारे मासे..... . त्यांच्या निःश्वासातून पाण्यावर उमटलेले बुडबुडे......

अंगाला जाणवणारा, भिडणारा सुखद गारवा......  अंगावर पडणारे पावसाचे तुषार.......

अरे ! ही  कोणाची किर्र....... किर्र ....... आवाजातली साद ?

ज्या झाडाखाली उभं राहून हे सगळं अनुभवतेय, त्या झाडावर नजर गेली. चपळ खारुताई.. एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर सरसर सरकणाऱ्या....... फांदीवरील पानांमधून काहीतरी खात -खात (?) तुरुतुरु जाणाऱ्या ......

झाडं बोलतात...... . बोलावतात..... . असा भास ?


हे सगळं तना-मनाला भिडतंय........ .
आत खोल भिनतंय .....

हलकं झालेलं, स्वच्छ झालेलं मन !!!

तृषार्त  धरतीवर पावसाची पसरण......
धरतीचा निःश्वास, आनंद, तृप्ती...मृदगंध !

ती मृदगंधाची अनुभूती......
ती धरतीच्या सुखावल्याची जाणीव........
शांत झाल्याची जाणीव !

आजूबाजूला सुखावते......
गंधित करते.....

पावसा.......  बरस रे.........

तना-'' मनांवर " !!!

धरती सुकलेय रे !
धरती सुकता कामा नये .......

बरस !!!!

गंधित होऊ दे, मला ... त्याला... तिला... चराचराला !!!!

पावसा... बरस रे !!

तना- " मनांवर " !!!No comments: